มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์

หน้าหลัก

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ขณะนี้โครงการฯอยู่ระหว่างทดสอบระบบรับสมัคร  
ห้ามผู้สมัครเข้ามาทำการกรอกข้อมูล
การกรอกข้อมูลก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559 จะถือเป็นโมฆะ

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายน 2559 (ปิดระบบเวลา 20.00น.)

กำหนดการรับสมัคร
1-11 มิ.ย.59         เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ผ่านระบบ online และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
                     *** วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ปิดระบบเวลา 20.00 น.***
9-11 มิ.ย.59        รับสมัครนิสิตใหม่แบบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
                     ภาคพิเศษ อาคาร 2 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ เวลา 9.00 ถึง 16.00 น.

12 มิ.ย.59         วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
13 มิ.ย.59         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ * ปิดระบบยืนยันสิทธิ์เวลา 16.00 น
14 มิ.ย.59         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
16 มิ.ย.59         สอบสัมภาษณ์
                   ชำระเงินค่าประกันสิทธิ์ จำนวน 36,500 บาท *
17 มิ.ย.59         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
หมายเหตุ: กำหนดเวลาดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามประกาศผ่านทางเว็บไซต์ http://geo.educationregister.com
           * เงินค่าประกันสิทธิ์จะโอนไปเป็นค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา (หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการเรียน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
(3) มีการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (O-NET และ GAT/PAT) ทั้งนี้คะแนนสอบ O-NET ใช้ได้ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป และคะแนน GAT/PAT ห้ามใช้คะแนนที่หมดอายุแล้วนับถึงวันสมัคร
(4) ต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษของสาขาอื่นในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(5) ต้องไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและตาบอดสี ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องแนบใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลว่าไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและตาบอดสี 
(6) เป็นผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
     3.1 พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและค่าร้อยละของผลทดสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ดังนี้
             ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) (ม. 4 – ม. 6)
             ผลการทดสอบ O-NET (รหัสวิชา 01-05)
                     01           ภาษาไทย
                     02           สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                     03           ภาษาอังกฤษ
                     04           คณิตศาสตร์
                     05           วิทยาศาสตร์
*** กรณีผลสอบวิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่า 15 คะแนน จะต้องลงเรียนรายวิชา english preparation course เพิ่มเติมตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย***
           ผลการทดสอบ GAT (รหัสวิชา 85)
                    85           ความถนัดทั่วไป
           ผลการทดสอบ PAT1 (รหัสวิชา 71)
                   71           ความถนัดทางคณิตศาสตร์
          ผลการทดสอบ PAT2 (รหัสวิชา 72)
                   72           ความถนัดทางวิทยาศาสตร์    
 ขั้นตอนการรับสมัคร
          (1) กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ ให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง
          (2) พิมพ์ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว และใบแจ้งชำระเงิน ทั้งนี้จะต้องนำใบสมัครมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
          (3) นำใบแจ้งชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
          ***เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (ห้ามหาย) และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
          (4) ตรวจสอบสถานะการสมัคร
          (5) รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์
          (6) ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ยืนยันสิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์
          (7) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
          (8) สอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสมัครทั้งหมด ตัวจริงพร้อมสำเนามาด้วย 
***กรณีกรอกข้อมูลในการสมัครและส่งหลักฐานในวันสอบสัมภาษณ์ที่เป็นเท็จ หรือ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะถูกตัดสิทธิการสอบสัมภาษณ์และเรียกตัวสำรองเข้าสอบแทนทันที***

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์จัดการโครงการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รายละเอียดเพิ่มเติม 0-2561-3480 ต่อ 270 และ 901, 089-482-4255 
http://www.geo.soc.ku.ac.th หรือทาง facebook: ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรอกใบสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร

ข่าวประกาศ : 0


เรื่อง วันที่ปรับปรุง