มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์

หน้าหลัก

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่นี่

ตารางเรียนนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคพิเศษ


สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ชั้นปีที่ 1) ต้องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสิตตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ดังตารางเรียนต่อไปนี้ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประกาศ : 4


เรื่อง วันที่ปรับปรุง
ปฏิทินการศึกษา 2559 12 กรกฎาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (รอบที่ 1) 17 มิถุนายน 2559
การกรอกคะแนนและปีที่สอบ 8 มิถุนายน 2559
การสมัครที่ครบเงือนไขต้องมีการชำระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น 3 มิถุนายน 2559