Department of Geography สมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556 สมัครออนไลน์เท่านั้น

รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556 สมัครออนไลน์เท่านั้น

Department of Geography
รับสมัครนิสิตรับทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคปลาย ปี 2555

1. เป็นนิสิตคณะสังคมศาตร์ ชั้นปีที่ 1-4 (ภาคปกติ) 2. มีความประพฤติดี 3. ขาดแคลนทรัพย์ 4. สามารถช่วยงานอาจารย์ในภาควิชาได้ ***รับและยื่นสมัครได้ที่ อ.ภาวิณี ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา 16.00 น. และสัมภาษณ์ (ภาควิชา) ในวันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2555 เวลา 10.30 น. ที่ห้อง อ.ภาวิณี เพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต คณะสังคมศาสตร์ต่อไป

Department of Geography